Một số hoạt động của chuyên gia Đức trong quá trình đánh giá tại TDC

Một số hoạt động của chuyên gia Đức trong quá trình đánh giá tại TDC