Ông Nguyễn Trần Nghĩa trao Quyết định Công nhận Trường đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho bà Phạm Ngọc Tường

Ông Nguyễn Trần Nghĩa trao Quyết định Công nhận Trường đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho bà Phạm Ngọc Tường