Chuyên mục: Hoạt động ISO 9001 – 2015

Tập Huấn Về Công Tác Iso 9001:2015 Năm 2019

Thực hiện theo  kế hoạch số 27/KH-CNTĐ-CL ngày 25 tháng 04 năm 2018 của Phòng Đảm bảo chất lượng ngày 25/04/2019 về việc Triển khai xây dựng, vận hành và cải tiến các quy định và quy trình ISO Được