Chuyên mục: Hoạt động ISO

TDC triển khai đánh giá tái chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2020

Ngày 12/11/2020, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã nhận Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 do Công Ty Intertek Việt Nam có hiệulực đến ngày 15/08/2023

– Quyết định ban hành danh mục quy trình áp dụng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Quyết định ban hành danh mục quy trình áp dụng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (08/2020)

– Kế hoạch tổ chức đánh giá giám sát lần 2 (năm 2019) hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT LẦN 2 (NĂM 2019)  HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU – PHẠM VI ĐÁNH GIÁ: Mục đích: Việc đánh giá giám sát

– Kế hoạch tổ chức đánh giá giám sát lần 1 (năm 2018) hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT LẦN 1(NĂM 2018)  HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU – PHẠM VI ĐÁNH GIÁ: Mục đích: Việc đánh giá giám sát được

– Kế hoạch tổ chức đánh giá tái chứng nhận và nâng cấp phiên bản ISO 9001:2015

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TÁI CHỨNG NHẬN  HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU – PHẠM VI ĐÁNH GIÁ: Mục đích: – Cập nhật, nâng cấp hệ thống tài