Tháng: Tháng Hai 2019

– Khắc phục các hạn chế nêu trong báo cáo đánh giá Trường theo tiêu chuẩn chất lượng của Vương quốc Anh.

THÔNG BÁO V/v:  Khắc phục các hạn chế nêu trong báo cáo đánh giá Trường theo tiêu chuẩn chất lượng của Vương quốc Anh. Căn cứ vào công văn số 15/CKĐCL-KĐ ngày 23/01/2019 của Cục kiểm định chất lượng giáo dục

– Công bố báo cáo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên về kết quả đánh giá Trường theo tiêu chuẩn chất lượng của Vương quốc Anh.

THÔNG BÁO V/v:  Công bố báo cáo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên về kết quả đánh giá Trường theo tiêu chuẩn chất lượng của Vương quốc Anh.   Căn cứ vào công văn số 15/CKĐCL-KĐ