Tháng: Tháng Mười Một 2019

– Kế hoạch thực hiện thí điểm tự đánh giá theo hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019

KẾ HOẠCH Thực hiện thí điểm tự đánh giá theo hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019 _________________ Mục tiêu thực hiện tự đánh giá – Tự đánh giá theo Dự thảo Tiêu chí công

– Quyết định Thành lập các Đoàn đánh giá ngoài để thí điểm đánh giá theo tiêu chí, tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao

Quyết định Thành lập các Đoàn đánh giá ngoài để thí điểm đánh giá theo tiêu chí, tiêu  chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao (Từ ngày 21/11/2019 đến ngày 23/11/2019) Toàn văn quyết định: Quyết định Thành lập các Đoàn

– Kế hoạch tổ chức đánh giá giám sát lần 2 (năm 2019) hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT LẦN 2 (NĂM 2019)  HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU – PHẠM VI ĐÁNH GIÁ: Mục đích: Việc đánh giá giám sát

– Kế hoạch tổ chức đánh giá giám sát lần 1 (năm 2018) hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT LẦN 1(NĂM 2018)  HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU – PHẠM VI ĐÁNH GIÁ: Mục đích: Việc đánh giá giám sát được

– Kế hoạch tổ chức đánh giá tái chứng nhận và nâng cấp phiên bản ISO 9001:2015

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TÁI CHỨNG NHẬN  HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU – PHẠM VI ĐÁNH GIÁ: Mục đích: – Cập nhật, nâng cấp hệ thống tài

– Kế hoạch hực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề

KẾ HOẠCH Thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề: Công nghệ Thông tin; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công

– Các quyết định nhân sự về: Hội đồng tự đánh giá chất lượng năm 2018; Phân công nhiệm vụ thành viên hội đồng tự đánh giá chất lượng; Ban thư ký

Xem các quyết định liên quan: Quyết định hội đồng tự đánh giá năm 2019 Quyết định các nhóm chuyên trách Quyết định ban thư ký tự đánh giá