Giới thiệu

Phòng Đảm bảo chất lượng được thành lập từ tháng 4/2015.

1. CHỨC NĂNG
– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng.
– Quản lý và tổ chức thực hiện các công tác về kiểm định và hậu kiểm định chất lượng của trường.
2. NHIỆM VỤ
– Tiếp tục tổ chức viết báo cáo tự đánh giá KĐCLGD;
– Đăng ký và chuẩn bị công tác phục vụ “Đánh giá ngoài KĐCLGD” với Trung tâm KĐCLGD – ĐHQG TPHCM;
– Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo;
– Điều chỉnh, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Xây dựng kế hoạch từng bước triển khai nâng cấp lên phiên bản 2015;
– Tiếp tục phối hợp tổ chức xây dựng chương trình đào tạo theo mô hình CDIO với 3 khoa: Công nghệ thông tin, Cơ khí và Điện-Điện tử.
3. NHÂN SỰ :

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ        NHIỆM VỤ
1 Nguyễn Văn Dần Trưởng Phòng – Phụ trách chung;
– Phụ trách hoạt động KĐCLGD;
– Phụ trách hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo;
– Phụ trách công tác Quản lý chất lượng ISO;
– Phối hợp tổ chức xây dựng CTĐT theo CDIO;
– Phụ trách phối triển khai các hoạt động khảo sát của nhà trường.
2 Ngô Quốc Việt Nhân Viên – Ghi biên bản họp;
– Theo dõi, lưu trữ hồ sơ công việc tự đánh giá của nhà trường;
– Quản lý cơ sở dữ liệu về hoạt động của nhà trường nhằm phục vụ công tác Kiểm định CLGD;
– Quản lý minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá;
– Tham gia phối hợp triển khai các công tác liên quan tự đánh giá KĐCLGD và tự đánh giá chương trình đào tạo;
– Tham gia phối hợp triển khai các công tác Quản lý chất lượng ISO;
– Theo dõi quản lý hồ sơ ISO của Trường (6 thủ tục bắt buột) và các văn bản liên quan đến hoạt động ISO của trường. Hồ sơ ISO của các đơn vị (Cập nhật, ban hành….).
3 Lê Anh Dũng Nhân  Viên – Quản lý Website Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
– Tham gia phối hợp tổ chức các buổi tập huấn CDIO
– Quản lý, lưu trữ các hồ sơ khảo sát, CDIO
– Quản lý công văn đi, đến:
+ Lưu trữ công văn đến
+ Theo dõi Eoffice nhận công văn đến
+ Gửi công văn đi trường, nội bộ
– Phụ trách văn phòng phẩm, thi đua, học phí

 

Giới thiệu