Giới thiệu

Năm 2010, Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục được thành lập có chức năng đảm trách công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Tháng 4/2015, để nâng cao hơn nữa công tác kiểm định và tự đánh giá chất lượng, nhà trường đã tiến hành sắp xếp, điều chỉnh chức năng và đổi tên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thành phòng Đảm bảo chất lượng.

1. CHỨC NĂNG

  1. Tham mưu cho Hiệu Trưởng về công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng
  2. Quản lý và tổ chức thực hiện các công tác về kiểm định và hậu kiểm định chất lượng của trường

2. NHIỆM VỤ

  1. Phối hợp các Khoa đề xuất điều chỉnh: nội dung, hình thức thi, nội và phương pháp dạy học
  2. Quản lý việc thực hiện các đầu công việc của các đơn vị trong nhà trường theo hệ thống quản lý chất lượng ISO
  3. Tổ chức xây dựng kế hoạch định kỳ hướng dẫn các đơn vị khác thực hiện công tác kiểm định chất lượng của đơn vị; Tổ chức tự kiểm định theo 9 tiêu chuẩn đánh giá trường cao đẳng; Đăng ký kiểm định chất lượng trường theo yêu cầu của Bộ lao động thương binh xã hội.
  4. Thực hiện công tác tổng hợp, lưu trữ và báo cáo thống kê kết quả đánh giá trong và đánh giá ngoài theo qui định.
  5. Tổ chức thực hiện: đề xuất giải pháp triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, phối hợp với các đơn vị chuyên trách trong nước để tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng.
  6. Cung cấp thông tin, cập nhật lên Website của đơn vị theo qui định
  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch do Hiệu trưởng phân công

3. NHÂN SỰ VÀ PHÂN CÔNG:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG
1 Nguyễn Văn Dần Trưởng Phòng Phụ trách chung, bao gồm các hoạt động:

– Quản lý hệ thống ISO;

– Xây dựng trường chất lượng cao;

– Hoạt động kiểm định CSGDNN;

– Hoạt động kiểm định chương trình đào tạo.

2 Lê Thị Hạnh Xuân Phó Trưởng Phòng – Phụ trách hoạt động xây dựng trường CL cao;

– Phụ trách hoạt động KĐCL cơ sở GDNN;

– Phụ trách hoạt động KĐ chương trình đào tạo;

– Phối hợp tổ chức xây dựng CTĐT theo phương pháp tiếp cận năng lực APC.

3 Ngô Quốc Việt Nhân Viên – Ghi biên bản họp của Phòng;

– Quản lý cơ sở dữ liệu về hoạt động của nhà trường nhằm phục vụ công tác Kiểm định CLGD;

– Tham gia phối hợp triển khai các công tác liên quan tự đánh giá KĐCLGD và tự đánh giá chương trình đào tạo;

– Tham gia phối hợp triển khai các công tác Quản lý chất lượng ISO;

– Theo dõi quản lý hồ sơ ISO của Trường (6 thủ tục bắt buộc) và các văn bản liên quan đến hoạt động ISO của trường. Hồ sơ ISO của các đơn vị (Cập nhật, ban hành….);

– Theo dõi mục tiêu chất lượng trường và các đơn vị;

– Quản lý Website Phòng Đảm Bảo Chất Lượng.

Huỳnh Minh Phụng Nhân Viên – Theo dõi, lưu trữ hồ sơ công việc tự kiểm định chất lượng của nhà trường;

– Quản lý minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá;

– Tham gia phối hợp triển khai các công tác liên quan tự đánh giá KĐCLGD và tự đánh giá chương trình đào tạo;

– Tham gia phối hợp tổ chức các buổi tập huấn APC

– Quản lý, lưu trữ các hồ sơ khảo sát, APC

– Quản lý công văn đi, đến:

+ Lưu trữ công văn đến

+ Theo dõi Eoffice nhận công văn đến

+ Gửi công văn đi (nội bộ trong trường)

– Phụ trách văn phòng phẩm, thi đua, 5% học phí

 

Ghi chú: ngoài các nhiệm vụ đã phân công, tùy tình hình thực tế các nhân sự sẽ nhận công việc theo sự phân công của trưởng phòng.

Giới thiệu