VĂN BẢN LIÊN QUAN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

VĂN BẢN LIÊN QUAN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Stt Số Đơn vị ban hành Ngày Nội dung
1 101/HD-TTKĐ TTKĐCLGD- ĐHQGTP. HCM 22/07/2015 Trích hướng dẫn báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục
2 72/2015/NĐ-CP CHÍNH PHỦ 08/09/2015 Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
3 979/BGDĐT-KTKĐCLGD BGD & ĐT 03/03/2015 Công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng  giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 2016
4 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH BGD & ĐT 29/08/2014 Hướng dẫn đánh giá ngoài  đối với các trường ĐH, CĐ, TCC
5 09/VBHN-BGDĐT BGD & ĐT 07/03/2014 Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
6 08/VBHN-BGDĐT BGD & ĐT 04/03/2014 Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
7 528/KTKĐCLGD-KĐĐH BGD & ĐT 23/05/2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
8 462/KTKĐCLGD-KĐĐH BGD & ĐT 9/5/2013 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
9 08/2012/QH13 QUỐC HỘI   Luật giáo dục đại học năm 2012
VĂN BẢN LIÊN QUAN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG