Về việc lấy ý kiến đóng góp và thống nhất về Qui định Hệ thống bảo đảm chất lượng trong nhà trường