Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

(Ban hành theo Quyết định số 30/QĐ-CNTĐ ngày  30/12./2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức)

Qui dinh HTDBCL- 30-QD-CNTD-CL

 

Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức