Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trường cao đẳng năm 2018

Hiện nay, để triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành 02 Thông tư, 02 văn bản hướng dẫn (Thông tư số 15/2017/TT-LĐTBXH ngày 08/6/2017 quy định về tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 28/2017/TT-LĐTBXH ngày 15/12/2017 quy định về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 22/TCGDNN-KĐCL ngày 26 tháng 01 năm 2018 hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp năm 2018; Công văn số 23/TCGDNN-KĐCL ngày 26 tháng 01 năm 2018 hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trường cao đẳng năm 2018).

Link tải về:
Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 23/TCGDNN-KĐCL, 26/01/2018 PLCV 23 HD TRUONG TC CD 2018

Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trường cao đẳng năm 2018