Qui định Hệ thống Bảo đảm chất lượng tại nhà trường

Qui định Hệ thống  Bảo đảm chất lượng tại  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC (Ban hành theo Quyết định số 30/QĐ-CNTĐ ngày 3./12/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức)

Nguyên văn qui định: Qui dinh HTDBCL- 30-QD-CNTD-CLPhu luc so 01 So tay BDCLPhu luc 02 – Mẫu Bao cao HTBĐCL

Qui định Hệ thống Bảo đảm chất lượng tại nhà trường