Kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng nhà trường năm 2017

Ngày 24/08/2017, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức đã ban hành kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng nhà trường năm 2017 nhằm mục đích:

Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác tự kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng, qua đó huy động tất cả các đơn vị trong toàn trường cùng thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng trường.

– Thu thập, xử lý thông tin và minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của nhà trường dựa trên hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của trường cao đẳng.

– Xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đã đạt được, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt qua đó giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu nhà trường.

 

Toàn văn kế hoạch: Thực hiện kiểm định chất lượng Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức năm 2017 số 20-KH-CNTD-CL ngày 24/08/2017

Kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng nhà trường năm 2017