Các quyết định liên quan về tự đánh giá chất lượng CSGD trường năm 2017

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng: CV 23 HD DG TRUONG TC CD

Quyết định về phân công nhiệm vụ các thành viên: Nhóm chuyên trách, Ban thư ký , Danh sách thành viên Hội đồng  kiểm định chất lượng tại đơn vị: QUYET DINH NHAN SU VE CAC NHOM VA DON VI

Các quyết định liên quan về tự đánh giá chất lượng CSGD trường năm 2017