– Kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ năm 2018.

Ngày 28/07/2018, Hiệu trưởng đã ký duyệt Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2018 nhằm mục đích”

  • Đánh giá sự phù hợp và hiệu lực của hệ thống quản lý so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo nhà trường liên tục đạt được các mục tiêu đề ra;
  • Rà soát lại chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị, nhằm yêu cầu bổ sung các quy trình còn thiếu;
  • Rà soát, kiểm tra chuẩn bị công tác đánh giá định kỳ hàng năm ISO 9001:2015 cho toàn hệ thống.
  • Làm cơ sở để thực hiện cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường.

Xem toàn văn kế hoạch

– Kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ năm 2018.