Kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ năm 2018.

Ngày 28/07/2018, Hiệu trưởng đã ký duyệt Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2018 nhằm mục đích”

  • Đánh giá sự phù hợp và hiệu lực của hệ thống quản lý so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo nhà trường liên tục đạt được các mục tiêu đề ra;
  • Rà soát lại chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị, nhằm yêu cầu bổ sung các quy trình còn thiếu;
  • Rà soát, kiểm tra chuẩn bị công tác đánh giá định kỳ hàng năm ISO 9001:2015 cho toàn hệ thống.
  • Làm cơ sở để thực hiện cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường.

Xem toàn văn kế hoạch

Kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ năm 2018.