– Kế hoạch tổ chức đánh giá giám sát lần 1(năm 2018) Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 16/08/2018, Hiệu Trưởng nhà trường đã phê duyệt Kế hoạch tổ chức đánh giá giám sát lần 1(năm 2018) Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm:

  1. Mục đích:
  • Việc đánh giá giám sát được thực hiện định kỳ hàng năm nhằm mục đích tái kiểm tra sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) đang được áp dụng tại trường Cao đẳng Công Thủ Đức, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo;
  • Việc đánh giá nhằm xác định sự phù hợp ở các bộ phận hệ thống QLCL, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu mà nhà trường phải tuân thủ; đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đảm bảo thường xuyên đáp ứng các mục tiêu và xác định các cơ hội cải tiến làm cơ sở cho việc kiến nghị duy trì chứng nhận.
  1. Yêu cầu:
  • Đảm bảo thực hiện đúng mục đích, tiến độ của kế hoạch đề ra;
  • Các đơn vị triển khai thực hiện phải nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị;
  • Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, hồ sơ chuẩn bị cho công tác đánh giá giám sát theo yêu cầu của Công ty Intertek.

Toàn văn Kế hoạch đánh giá giám sát năm 2018

 

– Kế hoạch tổ chức đánh giá giám sát lần 1(năm 2018) Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015