– Kế hoạch tổ chức đánh giá theo tiêu chuẩn chất lượng của Vương quốc Anh

  • Là cơ sở để trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng của Vương quốc Anh, dần từng bước đạt tiêu chuẩn chất lượng khu vực và Quốc tế.
  • Nâng cao vị thế của Nhà trường, giúp quảng bá và thu hút người học trong môi trường cạnh tranh về đào tạo nghề hiện nay.
  • Đánh giá trung thực, khách quan toàn bộ các hoạt động giáo dục của Nhà trường theo tiêu chuẩn chất lượng của Vương quốc Anh năm 2018.
  • Toàn bộ kế hoạch: 31-KH-CNTD-CL
– Kế hoạch tổ chức đánh giá theo tiêu chuẩn chất lượng của Vương quốc Anh
Tagged on: