– Kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm học 2018-2019

Kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm học 2018-2019

  1. Mục đích

– Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chất lượng trong công tác quản lý nhà trường.

– Đạt yêu cầu của tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội.

– Làm cơ sở để các đơn vị trong Nhà trường xây dựng kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng đơn vị năm học 2018 – 2019.

  1. Yêu cầu

– Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch phù hợp với bối cảnh hiện tại của nhà trường và của từng đơn vị.

– Các đơn vị xây dựng kế hoạch dựa trên những tồn tại trong báo cáo tự đánh giá chất lượng trường năm 2018, đảm bảo xây dựng và triển khai hiệu quả các giải pháp khắc phục của đơn vị mình trong năm học 2018-2019.

  1. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện : 11/03-31/07/2019

 

Toàn văn văn bản: Kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm học 2018-2019

– Kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm học 2018-2019