– Kế hoạch thực hiện Báo cáo các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung của Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động Giai đoạn 2016 – 2020

Thực hiện Báo cáo các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung của

Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”

thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động Giai đoạn 2016 – 2020

Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-LĐTBXH, ngày 19/12/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc “Ban hành các chỉ số theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ theo yêu cầu thực hiện của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Căn cứ theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu;

Nay phòng Đảm bảo chất lượng thực hiện kế hoạch như sau:

 1. Mục tiêu

– Theo dõi, giám sát và đánh giá Dự án ở các ngành, nghề trọng điểm được lựa chọn.

– Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ số giám sát, đánh giá dự án về cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 1. Thời gian, đối tượng và nội dung thực hiện

     – Thời gian: Theo định kỳ

– Đối tượng: Phòng Đảm bảo chất lượng, phòng Tài chính kế toán, Phòng kế hoạch vật tư.

– Nội dung thực hiện: Viết báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (theo bảng 1 đính kèm).

 1. Biện pháp thực hiện

3.1. Thành lập Ban chỉ đạo:

 1. Bà Nguyễn Thị Lý Hiệu trưởng                                        Trưởng ban
 2. Bà Phạm Ngọc Tường Phó Hiệu trưởng                                 Phó trưởng ban TT
 3. Ông Nguyễn Xuân Toán Phó Hiệu trưởng                                 Phó trưởng ban

3.2. Thành lập ban xây dựng nội dung báo cáo:

 1. Ông Nguyễn Văn Dần TP. Đảm bảo chất lượng Trưởng ban
 2. Ông Cao Phước Kiên TP. Tài chính Kế toán Ủy viên
 3. Bà Lê Thị Hạnh Xuân Phó TP. Đảm bảo chất lượng            Ủy viên
 4. Ông Cao Ngọc Hạnh TP. Kế hoạch vật tư Uỷ viên

3.3. Thành lập ban thư ký:

 1. Bà Lê Thị Hạnh Xuân           Phó TP. ĐBCL                                    Trưởng ban
 2. Ông Ngô Quốc Việt NV Phòng ĐBCL Ủy viên
 3. Bà Trần Thị Ngọc Dung NV Phòng TCKT Ủy viên
 4. Ông Trần Quốc Nam NV Phòng KHVT Ủy viên

3.4. Phân công thực hiện:

3.4.1. Phòng Đảm bảo chất lượng:

– Là đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch tổng thể.

– Thực hiện các nội dung theo bảng phân công (Bảng phân công đính kèm).

Tổng hợp các nội dung và gửi Báo cáo cho Sở lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định.

– Đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị báo cáo kịp thời….

3.4.2. Phòng Tài chính kế toán:

Thực hiện các nội dung theo bảng phân công (Bảng phân công đính kèm).

3.4.3. Phòng Kế hoạch vật tư:

Thực hiện các nội dung theo bảng phân công (Bảng phân công đính kèm).

 1. Tiến độ thực hiện báo cáo Dự án:

  4.1. Thực hiện báo cáo định kỳ:

– Báo cáo 06 tháng: Gửi trước ngày 10 tháng 7 hàng năm.

– Báo cáo năm: Gửi trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

– Báo cáo đột xuất: theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

– Báo cáo kết quả phân bổ hằng năm theo mẫu (tại phụ lục số 03) báo cáo trước ngày 15/01 hàng năm.

 • Lưu ý: Các đơn vị thực hiện hàng năm gửi nội dung báo cáo về P.ĐBCL tổng hợp trước 5 ngày so với thời hạn nộp báo cáo để P. ĐBCL tổng hợp và trình ký và gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

4.2. Thực hiện báo cáo giữa kỳ:

 

Stt Nội dung Thời gian thực hiện

Báo cáo giữa kỳ

Đơn vị

thực hiện

1 Phòng ĐBCL tiến hành lập kế hoạch tổng đến năm 2020 trình ký BGH 11/03-13/03/2019 Phòng ĐBCL
2 Các đơn vị liên quan thực hiện theo bảng phân công 14/03- 25/03/2019 Phòng ĐBCL; TCKT, KHVT
3 Các đơn vị gửi nội dung về phòng ĐBCL 26/03-28/03/2019 Phòng TCKT, KHVT
4 Phòng ĐBCL tổng hợp, trình ký và gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội 29/03-30/03/2019 Phòng ĐBCL

Nhận được Kế hoạch này các đơn vị, cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai và nghiêm túc thực hiện báo cáo theo mục tiêu kế hoạch đề ra./.

Toàn văn kế hoạch thực hiện Báo cáo các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung của Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động Giai đoạn 2016 – 2020

 

– Kế hoạch thực hiện Báo cáo các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung của Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động Giai đoạn 2016 – 2020