Tập Huấn Về Công Tác Iso 9001:2015 Năm 2019

Thực hiện theo  kế hoạch số 27/KH-CNTĐ-CL ngày 25 tháng 04 năm 2018 của Phòng Đảm bảo chất lượng ngày 25/04/2019 về việc Triển khai xây dựng, vận hành và cải tiến các quy định và quy trình ISO

Được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Đảm bảo chất lượng đã tiến hành tổ chức buổi tập huấn về ISO năm 2019.

 1. MỤC TIÊU:
 • Giới thiệu các kiến thức cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
 • Giới thiệu quy trình biên soạn tài liệu ISO, quy trình Quản lý rủi ro;
 • Hướng dẫn xây dựng tài liệu quy trình, tài liệu quản lý rủi ro cho công việc tại đơn vị;
 • Hệ thống kiểm soát tài liệu thông tin trong hệ thống một cách thống nhất.
 1. YÊU CẦU
 • Đảm bảo thành phần tham gia tập huấn đúng đối tượng, đúng nhu cầu trong công tác quản lý tài liệu ISO tại đơn vị;
 • Các cá nhân tham gia tích cực trong buổi tập huấn, không làm việc riêng;
 • Áp dụng tốt các kiến thức tập huấn vào công tác xây dựng và quản lý tài liệu ISO tại đơn vị.
 • THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THAM DỰ:
 1. Thời gian:
 • 8 giờ 00 phút – 11 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2019.
 1. Địa điểm:
 • Hội trường B Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.
 1. Thành phần tham dự (Dự kiến 40 người):
 • Một (1) cán bộ hay nhân viên chuyên trách về công tác bảo đảm chất lượng tại đơn vị (bắt buộc);
 • Các cá nhân khác có nhu cầu
 1. Báo cáo viên:
 • Thầy Nguyễn Văn Dần – Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng.
 1. NỘI DUNG:
 • Hướng dẫn cách biên soạn tài liệu ISO (Xây dựng qui trình, hướng dẫn);

Hướng dẫn cách xây dựng và quản lý rủi ro cho các qui trình.

 

Các hình ảnh hoạt động buổi tập huấn

Tập Huấn Về Công Tác Iso 9001:2015 Năm 2019