– Các quyết định nhân sự về: Hội đồng tự đánh giá chất lượng năm 2018; Phân công nhiệm vụ thành viên hội đồng tự đánh giá chất lượng; Ban thư ký

Xem các quyết định liên quan:

Quyết định hội đồng tự đánh giá năm 2019

Quyết định các nhóm chuyên trách

Quyết định ban thư ký tự đánh giá

– Các quyết định nhân sự về: Hội đồng tự đánh giá chất lượng năm 2018; Phân công nhiệm vụ thành viên hội đồng tự đánh giá chất lượng; Ban thư ký