– Kế hoạch hực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề

KẾ HOẠCH

Thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề:

Công nghệ Thông tin; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Kế toán.

Trình độ: Cao đẳng – Năm 2018

  1. Mục tiêu tự đánh giá:

– Nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên và sinh viên – học sinh của Trường về vai trò quan trọng của công tác tự đánh giá các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục: Công nghệ Thông tin; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Kế toán theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành.

– Thu thập và xử lý các minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của nghề: Công nghệ Thông tin; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Kế toán dựa trên cơ sở đối chiếu, so sánh với các yêu cầu của hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của trường Cao đẳng.

– Phát hiện những điểm mạnh, những điểm cần cải thiện trong thời gian tới và qua đó giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường trở thành cơ sở giáo dục chất lượng cao, khẳng định uy tín và thương hiệu của mình.

  1. Yêu cầu tự đánh giá

– Thu thập và tổng hợp toàn bộ thông tin, minh chứng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo.

– Đánh giá, xác định mức độ đạt được theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; phân tích, chỉ rõ các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân; đề xuất kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

– Lập dự thảo báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường.

  1. Các bước tiến hành

– Hoạt động chuẩn bị của Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo.

– Chuẩn bị tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của đơn vị trong trường.

– Thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của đơn vị trong trường.

– Khoa có chương trình đào tạo được đánh giá lập báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường.

– Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường thẩm định, phê duyệt Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường.

– Công bố báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và gửi báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo.

  1. Nhiệm vụ chung

4.1. Đối với Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

– Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo;

– Thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng;

– Phối hợp, hỗ trợ đoàn đánh giá ngoài thực hiện đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (nếu có).

4.2. Đối với các Khoa có chương trình đào tạo được đánh giá

– Xây dựng kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của khoa.

– Thu thập thông tin, minh chứng về từng hoạt động và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của khoa.

– Đánh giá, xác định mức độ đạt được theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; phân tích, chỉ rõ các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân; đề xuất kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng của chương trình.

– Viết báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, kèm theo bản chụp các minh chứng, báo cáo Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo.

– Tổ chức quản lý, duy trì cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng về các hoạt động của khoa.

  1. Nội dung công việc, thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện tự đánh giá 2 tháng (từ 17/09 đến 15/11/2018), lịch trình cụ thể xem nội dung trong tập tin: Kế hoạch Thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề

– Kế hoạch hực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề