– Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2019 (từ 27/08/2018 đến 31/07/2019)

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2019                                   

 1. Mục đích:
 • Đánh giá sự phù hợp và hiệu lực của hệ thống quản lý so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo nhà trường liên tục đạt được các mục tiêu đề ra;
 • Rà soát lại chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị, nhằm yêu cầu bổ sung các quy trình còn thiếu cũng như đáp ứng 12 đầu công việc theo yêu cầu của thông tư 28 Bộ Lao động- thương binh và xã hội trong điều 7, khoản 4 về Xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng;
 • Rà soát, kiểm tra chuẩn bị công tác đánh giá định kỳ hàng năm ISO 9001:2015 cho toàn hệ thống;
 • Làm cơ sở để thực hiện cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường.
 1. Yêu cầu:
 • Nhằm đảm bảo yêu cầu thực hiện đúng theo thông tư 28 của Bộ Lao động- thương binh và xã hội trong Điều 10, khoản 3 về yêu cầu trong đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng;
 • Đảm bảo thực hiện đúng mục đích, tiến độ của kế hoạch đề ra;
 • Đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ thông tin, minh chứng hợp lệ;
 • Các đơn vị triển khai thực hiện phải nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị;
 • Sử dụng kết quả kiểm tra nội bộ của Phòng Thanh tra Pháp chế trong quá trình xem xét, nhận định và tổng hợp báo cáo đánh giá nội bộ.

Chi tiết kế hoạch đánh giá nội bộ: Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2019

– Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2019 (từ 27/08/2018 đến 31/07/2019)