– Kế hoạch tổ chức đánh giá giám sát lần 1 (năm 2018) hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT LẦN 1(NĂM 2018)

 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU – PHẠM VI ĐÁNH GIÁ:
 2. Mục đích:
 • Việc đánh giá giám sát được thực hiện định kỳ hàng năm nhằm mục đích tái kiểm tra sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) đang được áp dụng tại trường Cao đẳng Công Thủ Đức, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo;
 • Việc đánh giá nhằm xác định sự phù hợp ở các bộ phận hệ thống QLCL, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu mà nhà trường phải tuân thủ; đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đảm bảo thường xuyên đáp ứng các mục tiêu và xác định các cơ hội cải tiến làm cơ sở cho việc kiến nghị duy trì chứng nhận.
 1. Yêu cầu:
 • Đảm bảo thực hiện đúng mục đích, tiến độ của kế hoạch đề ra;
 • Các đơn vị triển khai thực hiện phải nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị;
 • Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, hồ sơ chuẩn bị cho công tác đánh giá giám sát theo yêu cầu của Công ty Intertek.
 1. PHẠM VI ĐÁNH GIÁ:
 • Đào tạo bậc Cao đẳng:

Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Thiết kế đồ họa; Truyền thông và mạng máy tính; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Tiếng Anh; Tiếng Hàn Quốc.

 • Đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp:

Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Bảo trì và sửa chữa ô tô; Tin học ứng dụng; Truyền thông đa phương tiện; Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp và dân dụng; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động; Kế toán doanh nghiệp; Quản lý doanh nghiệp; Quản lý kho hàng; Quản lý và bán hàng siêu thị; Hướng dẫn du lịch; Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Tiếng Anh; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn Quốc.

 1. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:  
  1. Theo Kế hoạch: Kế hoạch đánh giá giám sát lần 1 (2019)
  2. Theo Lịch đánh giá của Công ty Intertek: Audit plan – TDC – 17 Aug 2018
– Kế hoạch tổ chức đánh giá giám sát lần 1 (năm 2018) hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015