– Quyết định Thành lập các Đoàn đánh giá ngoài để thí điểm đánh giá theo tiêu chí, tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao

Quyết định Thành lập các Đoàn đánh giá ngoài để thí điểm đánh giá theo tiêu chí, tiêu  chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao (Từ ngày 21/11/2019 đến ngày 23/11/2019)

Toàn văn quyết định: Quyết định Thành lập các Đoàn đánh giá ngoài để thí điểm đánh giá theo tiêu chí, tiêu  chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao

– Quyết định Thành lập các Đoàn đánh giá ngoài để thí điểm đánh giá theo tiêu chí, tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao