– Kế hoạch thực hiện thí điểm tự đánh giá theo hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện thí điểm tự đánh giá theo hệ thống tiêu chí trường cao đẳng

chất lượng cao năm 2019

_________________

 1. Mục tiêu thực hiện tự đánh giá

– Tự đánh giá theo Dự thảo Tiêu chí công nhận trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019, chuẩn bị Báo cáo kết quả tự đánh giá để Đoàn đánh giá ngoài thí điểm đánh giá tại trường.

– Đề xuất chỉnh sửa, hoàn thiện tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao; đề xuất quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao

 1. Hệ thống thí điểm tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019

Hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019 theo Quyết định số 1074/QĐ-TCGDNN ngày 30/9/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN về việc phê duyệt kế hoạch thí điểm đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019. Bao gồm:

TT Nội dung Tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao Điểm chuẩn
1 Quy mô đào tạo 6
2 Trình độ nhà giáo 24
3 Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo 23
4 Quản trị nhà trường 32
5 Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo 15
  Tổng điểm 100
 1. Quy trình triển khai tự đánh giá

3.1. Thực hiện công tác chuẩn bị tự đánh giá

3.2. Thu thập, phân tích, xử lý thông tin, minh chứng phục vụ đánh giá chất lượng theo hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao, dự thảo Báo cáo tự đánh giá theo hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao (sau đây gọi là Báo cáo tự đánh giá).

3.3. Nộp dự thảo Báo cáo tự đánh giá

3.4. Hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá căn cứ các góp ý của chuyên gia

Ngoài Báo cáo tự đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao; Trường viết Báo cáo đánh giá, góp ý hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn; đánh giá quy trình triển khai đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao áp dụng trong thí điểm năm 2019.

 1. Biện pháp thực hiện

4.1. Thành lập Ban chỉ đạo:

 1. Bà Nguyễn Thị Lý Hiệu trưởng                                      Trưởng ban
 2. Bà Phạm Ngọc Tường Phó Hiệu trưởng                              Phó trưởng ban TT
 3. Ông Nguyễn Xuân Toán Phó Hiệu trưởng                              Phó trưởng ban
 4. Ông Phạm Quang Tuấn Phó Hiệu trưởng    Phó trưởng ban

4.2. Thành lập ban xây dựng nội dung:

 1. Ông Nguyễn Văn Dần TP. Đảm bảo chất lượng Trưởng ban
 2. Bà Lê Thị Hạnh Xuân PTP. Đảm bảo chất lượng                 Phó trưởng ban
 3. Ông Võ Thành Trung TP. Quản lý đào tạo Ủy viên
 4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga TP. Tổ chức Nhân sự Ủy viên
 5. Bà Nguyễn Thị Diễm Ý TP. Công tác chính trị HSSV Ủy viên
 6. Bà Văn Thị Diễm Thi GĐ. TT Thông tin – Thư viện Ủy viên
 7. Ông Cao Ngọc Hạnh TP. Kế hoạch vật tư Ủy viên
 8. Ông Từ Hồ An Hội GĐ. TT Đào tạo NNL & HTDN Ủy viên
 9. Ông Tôn Ngọc Triều TK. Điện – Điện tử Ủy viên
 10. Ông Tiêu Kim Cương PTK. Công nghệ thông tin Ủy viên
 11. Ông Huỳnh Chí Hỷ TK. Cơ khí chế tạo máy Ủy viên
 12. Ông Đoàn Xuân Lập TK. Cơ khí ô tô Ủy viên
 13. Ông Võ Ngọc Bảo TK. Tài chính – Kế toán Ủy viên
 14. Ông Cao Phước Kiên TP. Tài chính – Kế toán Ủy viên
 15. Bà Nguyễn Thùy Châu TP. Hành chính tổng hợp Ủy viên
 16. Ông Vũ Phạm Việt Hà TP. Khoa học công nghệ Ủy viên
 17. Ông Huỳnh Thiên Vũ TP. Thanh tra pháp chế Ủy viên
 18. Ông Nguyễn Minh Tuấn TK. Quản trị kinh doanh Ủy viên
 19. Ông Nguyễn Thái Đăng Khoa TK. Du lịch Ủy viên
 20. Ông Tôn Thất Tín GĐ. TT Truyền thông & TVTS Ủy viên
 21. Bà Lưu Thị Thu Hương TK. Khoa học cơ bản Ủy viên
 22. Bà Bùi Thị Uyên TK. Tiếng Hàn Ủy viên
 23. Ông Nguyễn Minh Chương TK. Công nghệ tự động Ủy viên
 24. Ông Phạm Minh Trung TK. Tiếng Anh Ủy viên

4.3. Thành lập ban thư ký:

 1. Bà Lê Thị Hạnh Xuân PTP. Đảm bảo chất lượng                 Trưởng ban
 2. Ông Ngô Quốc Việt NV Phòng Đảm bảo chất lượng Ủy viên
 3. Ông Đồng Quốc Dương NV Phòng Đảm bảo chất lượng Ủy viên
 4. Nội dung công việc – thời gian thực hiện
Thời gian
Công việc
Cá nhân, đơn vị phụ trách thực hiện
Ngày 24/10/2019 Tổ chức hướng dẫn, đào tạo bồi dưỡng các cá nhân, đơn vị trong trường có liên quan Phòng Đảm bảo chất lượng
Từ ngày  25/10/2019 đến ngày 29/10/2019 Khảo sát, thu thập, xử lý thông tin, minh chứng. Các đơn vị liên quan
Từ ngày  30/10/2019 đến ngày 05/11/2019 Viết dự thảo Báo cáo tự đánh giá Các đơn vị và cá nhân có

liên quan

Từ ngày  06/11/2019 đến ngày 08/11/2019 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tự đánh giá Phòng Đảm bảo chất lượng
Từ ngày  09/11/2019 đến ngày 11/11/2019 Hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá Phòng Đảm bảo chất lượng
Ngày 12/11/2019 Nộp báo cáo tự đánh giá cho Ban/Cục kiểm định chất lượng GDNN Phòng Đảm bảo chất lượng
Ngày 12/11/2019 Gửi Báo cáo đánh giá, góp ý hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao, Phòng Đảm bảo chất lượng

 

Toàn văn kế hoạch: Kế hoạch thực hiện thí điểm tự đánh giá theo hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019

– Kế hoạch thực hiện thí điểm tự đánh giá theo hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019