– Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm 2020

Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm 2020 (có điều chỉnh nội dung so với Kế hoạch số 08/KH-CNTĐ-CL

Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm 2020

– Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm 2020