TDC triển khai đánh giá tái chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2020

Ngày 12/11/2020, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã nhận Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 do Công Ty Intertek Việt Nam có hiệulực đến ngày 15/08/2023

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 năm 2020
Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 năm 2020
TDC triển khai đánh giá tái chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2020