Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chắt lượng cho chương trình đào tạo nghề Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí, trình độ cao đắng năm 2022

Quyết định về vỉệc cấp Giấy chứng nlận đạt tiêu chuẩn kiểm định chắt lượng cho chươngg trình đào tạo nghề Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí, trình độ cao đắng, trường Cao Đẳng Công Nghệ Thú Đức của Viện Trưởng Viện Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Lực.

Giấy chứng nlận đạt tiêu chuẩn kiểm định chắt lượng cho chươngg trình đào tạo nghề Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí, trình độ cao đắng, trường Cao Đẳng Công Nghệ Thú Đức của Viện Trưởng Viện Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Lực.

 

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chắt lượng cho chương trình đào tạo nghề Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí, trình độ cao đắng năm 2022