Công bố Chính sách chất lượng nhà trường (01/07/2022)

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Tập thể Lãnh đạo, Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức cam kết sau:

  1. Nâng cao chất lượng đào tạo; đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội.

  2. Lấy người học làm trung tâm, khuyến khích học tập, sáng tạo, tăng tính chủ động cho Học sinh – Sinh viên; triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập.

  3. Mở rộng hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để họp tác đào tạo và tìm kiếm việc làm cho Học sinh – Sinh viên.

  4. Không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng.

  5. Hàng năm, nhà trường triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo các yêu cầu của tiêu chuẩn ngày càng được nâng cao.

  6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên.

  7. Tăng cường đầu tư trang thiết bị tiên tiến hiện đại.

                                            Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 01 Tháng 07 Năm 2022

                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                                                                                                                     Võ Long Triều

 

Xem Chính sách chất lượng của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (01/07/2022)

Công bố Chính sách chất lượng nhà trường (01/07/2022)