Ông Nguyễn Trần Nghĩa trao Quyết định Công nhận nghề Công nghệ thông tin đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cho ông Lê Diên Tâm – Trưởng khoa Công nghệ thông tin

Ông Nguyễn Trần Nghĩa trao Quyết định Công nhận nghề Công nghệ thông tin đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cho ông Lê Diên Tâm – Trưởng khoa Công nghệ thông tin