Chuyên mục: ISO 9001 – 2015

Công bố Chính sách chất lượng nhà trường (01/07/2022)

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG Tập thể Lãnh đạo, Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức cam kết sau: Nâng cao chất lượng đào tạo; đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra đáp ứng nhu

Ban hành quyết định Danh mục tài liệu nội bộ được bổ sung thuộc Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức.

Ban hành quyết định Danh mục tài liệu nội bộ được bổ sung thuộc Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức. Toàn văn quyết định Danh mục tài liệu nội bộ

– Quyết định ban hành danh mục quy trình áp dụng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Quyết định ban hành danh mục quy trình áp dụng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (08/2020)

– Kế hoạch tổ chức đánh giá giám sát lần 1 (năm 2018) hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT LẦN 1(NĂM 2018)  HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU – PHẠM VI ĐÁNH GIÁ: Mục đích: Việc đánh giá giám sát được